Základní moduly

EIS JASU® CS obsahuje tyto základní moduly:

Modul Podvojné účetnictví

Standardní funkce modulu

EIS Jasu CS Modul Podvojné účetnictví

Umožňuje ruční pořízení vstupních dat i automatizované přenosy účetních dat z ostatních agend systému, operativní pohled na okamžité stavy účtů, účtování na střediska, zakázky, projekty, akce, sledování plánů a čerpání rozpočtu, rezervního fondu, nespotřebovaných nároků výdajů minulých let, vázání rozpočtu, příjmů z privatizace, mimorozpočtových zdrojů, zúčtování na Kč a devizy, tvorbu účetní výkazů včetně elektronických výstupů, účetní saldokonta a operativní účetní záznamy a jejich odeslání na MF ČR, provádění roční závěrky, automatické uzavírání a otevírání účtů a další funkce.

 

 

 

EIS Jasu CS Modul Podvojné účetnictví

Předávání dat do IISSP / CSÚIS

Již v základní verzi STANDARD obsahuje modul Podvojné účetnictví komunikaci se systémem CSÚIS (předávání výkazů ve formátu " .xml").

 

 

 

 

 

EIS Jasu CS rozpočtová opatření, rezervace, plat. styk

Komunikace s IISSP / RISRE

Součástí modulu Účetnictví je také předávání podkladů rozpočtových opatření do RISRE.

Průběh schvalování v IISSP/RISRE je závislý na druhu dokladu:

  • jednoduchá rozpočtová opatření (beze změny závazných ukazatelů) jsou schvalována ihned,
  • rozpočtová opatření se změnou závazných ukazatelů nebo s přesuny mezi OSS jsou realizována pomocí tzv. A-hlavičky.

Provedená rozpočtová opatření jsou v EIS JASU CS platná až od chvíle schválení v IISSP.

Modul Pohledávky

EIS Jasu CS Modul Pohledávky

Obsahuje vystavování a evidenci faktur, zálohových faktur, dobropisů, penalizačních faktur a jiných pohledávek i v cizích měnách, jednotlivé a hromadné účtování, okamžité promítnutí účtování do účetního deníku, vystavování upomínek a penále, saldokonto pohledávek, párování s evidencemi objednávek a smluv. Modul obsahuje funkce pro export elektronických dokladů ve formátu ISDOC.

 

 

 

Modul Závazky

EIS Jasu CS Modul Závazky

Obsahuje evidenci přijatých faktur, přijatých zálohových faktur, dobropisů, platebních poukazů a jiných závazků i v cizích měnách, jednotlivé a hromadné účtování, okamžité promítnutí účtování do účetního deníku, vystavování příkazů k úhradě nebo přenos do peněžního ústavu elektronickou cestou, historii úhrad závazku s okamžitým náhledem na párovaný doklad, saldokonto závazků, párování s evidencemi objednávek a smluv. Modul obsahuje funkce pro import elektronických dokladů ve formátu ISDOC.

 

 

 

Modul Banka

EIS Jasu CS Modul Banka

Obsahuje evidenci bankovních účtů, sledování více účtů i v cizí měně, jednotlivé a hromadné účtování, okamžité promítnutí účtování do účetního deníku, jednotlivé a hromadné párování s evidencemi závazků a pohledávek, rychlý náhled na párovaný doklad. Umožňuje opis libovolného bankovního výpisu v průběhu roku, stálou kontrola stavu bankovních účtů, načítání bankovních výpisů zaslaných v elektronické podobě z peněžního ústavu nebo zadávání vstupních dat ručně.

 

 

 

Modul Pokladna

EIS Jasu CS Modul Pokladna

Umožňuje vedení pokladny v Kč i v jiných měnách, evidenci poskytnutých záloh, sledování zůstatku, evidenci pokladních dokladů, tisk pokladních dokladů, práci s jednoduchým dokladem nebo s účtovacím předpisem, jednotlivé a hromadné účtování, okamžité promítnutí účtování do účetního deníku, jednotlivé a hromadné párování s evidencemi závazků a pohledávek, stálou kontrolu stavu pokladen a kontrolu pokladní hotovosti v případě stanovení pokladního limitu.

 

 

 

Modul Evidence majetku

EIS Jasu CS Modul Evidence majetku

Obsahuje společnou evidenci dlouhodobého a drobného majetku včetně operativní evidence, evidenci zhodnocení a příslušenství majetku. Evidenci majetku lze dále členit dle typu majetku a každý tento typ obsahuje další specifické informace (např. evidence software, hardware, uměleckých děl, staveb, pozemků a další). Umožňuje tisk inventárních sestav dle mnoha třídících kritérií, propojení na účetnictví při zařazení, vyřazení, převodu, zhodnocení majetku, přehled o stavu a pohybech majetku, vytvoření podkladů k inventurám podle umístění a hmotně odpovědných osob, podporu pro inventarizaci majetku pomocí čárových kódů. Součástí modulu jsou účetní i daňové odpisy, účetní odpisy jsou sledovány měsíčně, tabulka odpisových koeficientů a procent je modifikovatelná uživatelem.

 

Modul Skladové hospodářství

EIS Jasu CS Modul Skladové hospodářství

Eviduje skladové zásoby metodou FIFO s možností sledování příjmů, výdejů, převodů mezi sklady a objednávek, přehledy o stavu zásob. Sleduje libovolný počet skladů, vytváří podklady k inventurám. Umožňuje jednotlivé i hromadné účtování všech skladových pohybů. Pořizovací ceny je možné kalkulovat rozložením nákladů dle nákupní ceny.

 

 

 

 

 

Modul Kniha jízd

EIS Jasu CS Modul Kniha jízd

Evidence knihy jízd, vozidel, příslušenství, rezervace vozidel a nákladů na provoz jednotlivých vozidel. Přehledy nákladů, ujetých kilometrů a náhrad za jednotlivá i všechna vozidla celkem, přebírání nákladů importem dat z CCS, kalendář silniční daně (přehled záloh a skutečné daňové povinnosti), kalendář plánovaných akcí (STK, servisní prohlídky) atd.

 

 

 

 

 

Modul Cestovní příkazy

EIS Jasu CS Modul Cestovní příkazy

Komplexní zpracování tuzemských a zahraničních cestovních příkazů se všemi náležitostmi dle platného zákona o cestovních náhradách. Schvalovací proces od návrhu pracovní cesty, schválení zálohy, schválení nákladů až po vyúčtování cesty. Modul umožňuje detailní výpočet zálohy na cestu včetně výpočtu náhrad, vyúčtování pracovní cesty a přepočty/směny cizích měn. Modul umožňuje napojení na modul Pokladna, kde je možné na základě cestovních příkazů generovat pokladní doklady, na modul Banka, kde je možné generovat převodní příkazy a na modul Podvojné účetnictví, kde se účtují náklady na cestu.

 

 

 

Modul Smlouvy

EIS Jasu CS Modul Smlouvy

Obsahuje evidenci i víceletých odběratelských a dodavatelských smluv a dodatků včetně jejich plnění, platební kalendář, umožňuje uložení naskenovaných dokumentů, vazbu na obchodní partnery, párování s evidencemi závazků a pohledávek. Modul podporuje zveřejňování v registru smluv (ISRS).

 

 

 

 

 

Modul Objednávky

EIS Jasu CS Modul ObjednávkyUmožňuje evidenci požadavků na nákup, evidenci vydaných i přijatých objednávek včetně jejich plnění, blokování dalšího objednávání při nedostatku krytí rozpočtem, propojení objednávek s evidencemi závazků a pohledávek. Modul umožňuje zveřejňování v registru smluv (ISRS).


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více