Vykazování příspěvků a dota...

Úvod Novinky Vykazování příspěvků a dotací na provoz v příspěvkových organizacích

Vykazování příspěvků a dotací na provoz v příspěvkových organizacích

23.09.2003

Dle vyhlášky č.505/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák.č.563/1991 Sb. o účetnictví, příspěvkové organizace zřizované správci kapitol státního rozpočtu (dále státní PO) a příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (dále územní PO) vykazují příspěvky a dotace v účetním výkaze Příloha.

Příspěvky a dotace na provoz (= na neinvestiční náklady) hlavní činnosti - jiná (hospodářská) činnost nemůže být dotována - vykazují státní a územní PO na následujících řádcích 9 až 19 účetního výkazu Příloha:

9. Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu (z AE k účtu 691)
10.      z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 691)
11.           z toho na: výzkum a vývoj
12.                           vzdělávání pracovníků
13.                           informatiku
14.           přijaté dotace od zřizovatele na NIV souv. s fin. programů ISPROFIN (z AE k účtu 691)
15.           přijaté prostředky na výzk. a vývoj od j. poskytovatelů než od zřizovatele (z AE k ú.691)
16. Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC (z AE k účtu 691)
17. Přijaté dotace na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory (z AE k účtu 691)
18. Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AE k účtu 691)
19. Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu ÚSC (z AE k účtu 691)

     Vykazující PO (tj. státní nebo územní) a věcný obsah těchto řádků jsou následující:

9: Vykazují státní i územní PO způsobem uvedeným ve Zprávách MF 2003/2, čj.124/14 495/2003 - ref. Ing. R. Kotrba.
10 až 16: Vykazují pouze státní PO, věcný obsah je zřejmý z názvů řádků.
Zřizovatelem je zde míněn správce kapitoly státního rozpočtu, který má vykazující PO ve své působnosti. Poskytovatel jiný než zřizovatel je tedy správce jiné kapitoly st. rozpočtu. Pokud by se výjimečně vyskytl případ, že územní PO obdrží příspěvek od správce kapitoly, uvede ho pouze jako součást ř. 9.
17: Vykazují státní i územní PO tehdy, pokud jsou spolupříjemci dotace, tj. ji (její část) obdržely od prvotního příjemce účelové podpory.
Prvotní příjemce pak tuto část účelové podpory nevykazuje.
Prvotní příjemce, jde-li o státní PO, vykáže účelovou podporu (kterou nepředal spolupříjemci), jako součást řádku(ů):
  • 9, 10 a 11, pokud podporu poskytl zřizovatel,
  • 9 a 15, pokud podporu poskytl správce jiné kapitoly státního rozpočtu,
  • 16, pokud podporu poskytl ÚSC.
Prvotní příjemce, jde-li o územní PO, vykáže účelovou podporu (kterou nepředal spolupříjemci), jako součást řádku:
  • 9, pokud podporu poskytl správce kapitoly státního rozpočtu,
  • 19, pokud podporu poskytl ÚSC.
18: Vykazují státní i územní PO, věcný obsah je zřejmý z názvu řádku.
19: Vykazují pouze územní PO. Státní PO může od ÚSC obdržet přímo pouze dotaci na výzkum a vývoj, kterou vykáže jako součást ř. 16.

     Z věcné náplně uvedených řádků vyplývá, že v účetním výkazu Příloha vykazují státní a územní PO pouze dotace ze státního rozpočtu, ÚSC a zahraničí, tj. jiné dotace (z Národního fondu, ze státních či jiných fondů příp. z dalších zdrojů) nedostávají nebo je dostávají pouze prostřednictvím svého zřizovatele.

V Praze dne 22.5.2003, vypracoval: Ing. Petr Macek, MÚZO Praha


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více