Informace a nabídka spolupráce ...

Úvod Novinky Informace a nabídka spolupráce krajským úřadům

Informace a nabídka spolupráce krajským úřadům

05.12.2002
Krajským úřadům nabízíme spolupráci při zpracování účetního výkaznictví, rozpočetnictví školských zařízení, rozpočetnictví a podvojného účetnictví.

     Od 1.1.2003 přecházejí činnosti zrušených OkÚ na KÚ nebo na obce s rozšířenou působností (dále obce 3. typu). Některé z těchto činností byly dosud zabezpečovány ve spolupráci s naší organizací a nabízíme proto pokračování v této spolupráci i nadále. Jedná se zejména o oblasti:

 1. Rozpočetnictví školství
  Většina finančních prostředků na regionální školství (dále RgŠ) bude nadále přidělována MŠMT. Jedná se o prostředky na platy, OON, pojistné a ONIV. Celkový rozpis rozpočtovaných prostředků v tomto členění sdělí MŠMT jednotlivým KÚ s termínem předání jeho podrobného rozpisu (dle §§ a položek rozpočtové skladby) zpět prostřednictvím MÚZO. KÚ rozepíše rozpočet školám zřizovaným krajem (dále krajské PO RgŠ) jako dosud. Rozpis rozpočtu školám zřiz. obcí (dále obecní PO RgŠ) dosud zabezpečovaly OkÚ, tato povinnost přechází nyní také na KÚ. Nejjednodušší a logické řešení je, že podrobný rozpis (ze základního rozpisu od KÚ) na své obecní PO RgŠ provedou obce 3.typu a předají KÚ. Kraj pak provede celkovou kontrolu, případné úpravy a sumarizovaný podrobný rozpis předá do MÚZO. K výraznému usnadnění tohoto způsobu nabízíme osvědčený program PC rozpočet JASUpro rozpis rozpočtu dle metodiky MŠMT. Program již dnes slouží na 8 KÚ a více než 30 OkÚ, stručný popis je přiložen. Nabízíme jeho převzetí/novou licenci pro obce 3. typu v ceně 3 000 Kč/obec/rok. Program zajistí výše uvedené funkce rozpisu rozpočtu včetně zajištění komunikace mezi krajskými i obecními databázemi rozpočtu tam i zpět a předání konečného podrobného rozpisu rozpočtu přes MÚZO na MŠMT.
 2. Účetní výkaznictví
  Obecní PO, kterých je v průměru 4x více než krajských PO, mají rovněž povinnost předávat 2x ročně své účetní výkazy do databáze ARIS MF. Dosud předávaly tyto výkazy prostřednictvím OkÚ, tato povinnost opět nyní přechází na KÚ. Pro usnadnění sběru, oprav, sumarizace a včasného předání na MF nabízíme osvědčený program PC výkaznictví JASU, stručný popis programu je přiložen. Základní výhoda tohoto programu je ve sjednocení účetních výkazů bez nutnosti zavádět jednotný účetní software na všech obecních PO, což by představovalo vynaložení velkých finančních i lidských kapacit. Program zabezpečí kontrolu účetních výkazů v konkrétní PO, kontrolu a sumarizaci v obci 3. typu, předání, kontrolu a sumarizaci na KÚ a automatické předání na MF včetně komunikace mezi krajskými a obecními databázemi účetních výkazů tam i zpět. Interface na rozšířená účetnictví, např. PVT (FENIX) a GORDIC, je součástí programu. Program je používán ve více než 1000 PO a nabízíme opět automatický přechod licencí bez dalších finančních nákladů.
 3. Komplexní zpracování rozpočetnictví a účetního výkaznictví
  Obě předchozí oblasti jsme ochotni zabezpečit včetně garance včasného a správného předání na MŠMT a MF v rámci jediné komplexní služby v ceně 100 Kč/1 PO/vyk. období, tj. ve stejné celkové ceně jako dosud při zvýšení celkového počtu PO 5x v průměru. Služba zahrnuje i automatické přenosy dat po INTERNETu (viz přil. popis PC Automat JASU) a zpracování rezortního výkazu výnosů a nákladů PO včetně ročního zúčtování účelové dotace od MŠMT.
 4. Podvojné účetnictví
  MÚZO dále nabízí osvědčený program PC účetnictví JASU, stručný popis všech jeho agend včetně cen je přiložen. Jako mimořádně vhodné se jeví využití tohoto programu pro obecní zálohované organizace, které nyní přecházejí do právní subjektivity. Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných účetních je umožněno účtovat více těchto organizací zároveň na 1 PC, kdy navýšení za každou další PO představuje pouze 10% ze základní ceny programu. Program v současné době používá přes 600 krajských i obecních PO.
 5. Důležitá informace všem KÚ, OkÚ a PO pro sestavení výkazu Příloha Úč OÚPO 5-02 v závěrce 12/2002
  V článku „Účtování o přijatých dotacích u příspěvkové organizace“, který vyšel v č. 4/2002 Zpráv Ministerstva financí pro finanční orgány OkÚ, obcí a KÚ, je potvrzena správnost vykazování účelové dotace na přímé náklady od MŠMT na ř. 9 (= Přijaté dotace na provoz ze st. rozpočtu) uvedeného účetního výkazu. Takto tedy musí i každá PO o dotaci účtovat, blíže viz přiložený článek.

S přáním další úspěšné spolupráce

Ing. Petr Macek, ředitel společnosti


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více