Aktualizace 2023

Instalace / aktualizace programu

Odkazy ke stažení instalací/aktualizací programu jsou zasílány přímo zákazníkům na základě smlouvy nebo objednávky.

Příručka programu:

Runtime

Pro chod programu PC rozpočet JASU 2023 je třeba tzv. runtime, který se instaluje na každou stanici, kde má být program spouštěn. Instalaci runtimu lze provést přímo z daného PC (EXE forma) nebo pomocí instalačního balíčku (např. pro vzdálenou správu - MSI verze). Konkrétní rozhodnutí je nutné konzultovat s informatiky.

Vzhledem k tomu, že metodika zpracování rozpočtu prochází průběžně úpravami, není možné používat pro zpracování více let jednu databázi a jeden program. Prozatím je tedy nutné vytvořit pro nový rok novou databázi a založit adresář pro novou verzi programu.

Vytvoření databáze na MS SQL serveru

Vytvoření databáze na MS SQL serveru je možné provést ručně nebo pomocí níže připraveného skriptu. Před spuštěním administrátorem SQL serveru je vhodné upravit jména databáze a uživatelů.

Doporučujeme vytvořit dvě windows skupiny (např. JASUROZPOCETUSER a JASUROZPOCETADMIN).

Doporučený název jasu_rozpocet_2023 (je možné zadat libovolný název databáze, uvedený bude přednastaven v konfiguračním souboru aplikace APP.INI).

Nastavení přístupových práv v rámci MS SQL serveru pro výše uvedené skupiny následujícím způsobem:

 • JASUROZPOCETUSER (běžný uživatel):
  • default databáze jasu_rozpocet_2023
  • role db_datareader
  • role db_datawriter
 • JASUROZPOCETADMIN (správce aplikace s oprávněním aktualizace struktury DB):
  • default databáze jasu_rozpocet_2023
  • role db_owner

Konfigurační soubor pro přístup na MS SQL server

Níže je připraven výchozí soubor pro nastavení aplikace PC rozpočet JASU. Je nutné upravit jméno/IP adresu serveru a jméno databáze. Soubor APP.INI musí být umístěn ve stejném adresáři, kde je program PC rozpočet JASU nainstalován.

Import dat minulého roku

V konfiguračním souboru můžete definovat napojení na databázi programu pro starší /minulý rok, informace je použita v novém formuláři pro import sítě škol a uživatelů z předchozích let, takže nemusíte vše znovu zadávat nebo nahrávat.

Do APP.INI pak přidejte do sekce [SQL Server] parametr DatabaseForImport=NAZEVDB.

Příklad:

[SQL server]
server=JMENOSERVERU
Database=jasu_rozpocet_2023
DatabaseForImport=jasu_rozpocet_2022
 

V menu Systém je pak volba Import minulého roku (bez výběru), kde vyberete, která data chcete přenést. Po importu je nutné program restartovat.

Ověření spojení

Níže je k dispozici testovací program (kontrola instalace runtimu a spojení na SQL server). Program nahrajte na síť tam, kde bude následně umístěn program Rozpočet. Před spuštěním je třeba upravit soubor APP.INI (změnit adresu nebo jméno SQL serveru a případně upravit jméno databáze). Po spuštění program informuje, zda je možné se připojit na server a s jakými právy.

Instalace

Pokud nemáte k dispozici instalaci SQL serveru, můžete použít tuto bezplatnou verzi Microsoft SQL Server Express :

 • MS SQL Server Express 2019
 • Níže je k dispozici program pro založení databáze, kontrolu instalace runtimu a spojení na SQL server, uložení uživatelů do databáze. Program nahrajte na síť tam, kde bude následně umístěn program Rozpočet. Před spuštěním je třeba upravit soubor APP.INI (změnit adresu nebo jméno SQL serveru a případně upravit jméno databáze). Po spuštění programu a kliknutí na tlačítko "Připojit" program požaduje uvedení výše zmiňovaného hesla. Je-li test v pořádku, je možno stiskem tlačítka "Provést" pokračovat ukládáním uživatelů a jejich oprávnění do databáze.

  Data sítě škol

  Pro rok 2023 použijte funkci pro import dat sítě škol z roku 2022.

  Výkony - stažení

  Po přihlášení na stránky ÚIV (přestože bylo k 31.12.2011 zrušeno, stránky budou zatím dostupné) na adrese http://sberdat.uiv.cz/login/ (a uvedení uživatele a hesla), je potřeba zvolit následující postup:

  • na zobrazené stránce kliknout na tlačítko Zobrazit v části Sběr dat - školy ve správě,
  • na další stránce nic nevyplňovat, jen kliknout na tlačítko Vyhledat,
  • na další stránce najít a kliknout na tlačítko 2021 v řádku Export dat do *.csv,
  • na další stránce, otevřené v novém okně, postupně vybírat výkazy ve formátu XML (tzn. v popisu mají text "do XML") a vždy kliknout na tlačítka odpovídající výkazu, který má být zpracován. Výkazy nespadající do okruhu zpracování není třeba stahovat, zráoveň pokud je zařízení rozepisováno ze strany MŠMT, také není nutné výkaz stahovat,
  • na další stránce kliknout pravým tlačítkem myši na červeně zobrazeném řádku "Data ve formátu .XML", vybrat z nabídky Uložit cíl jako a vybrat adresář, který je nastaven v programu Rozpočet.

  Import dat MŠMT (nové)

  Program opět umožňuje načtení excelové souboru s daty z MŠMT. Ten je možné načíst po vygenerování schváleného rozpočtu (v menu Databáze je volba Import dat z MŠMT).
  V tomto roce jsme doplnili možnost pro uřednostnění reálných součástí před pseudosoučástmi (v případě dat z MŠMT nelze jednoznačně určit konkrétní součást, na kterou má být rozpočet přiřazen, program tedy automaticky zakládá pseudosoučásti s generickým názevm).

  Přeřazení dat MŠMT (nové)

  V případech, kdy je rozpočet zapsán na peusosoučást viz výše, je nově možné rozpočet přenést na skutečnou součást. Příslušný formulář naleznete v menu Databáze, volba Přeřazení dat MŠMT.


  
  EIS JASU® CS

  Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


  Více
  eVýkaznictví JASU®

  Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


  Více
  PC rozpočet JASU®

  Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


  Více